EBS'디지털콘텐츠'편 <if, 만약에> 촬영
   2022. 11. 19. 토요일
드레스 모델 착용 이미지-S1L4
드레스 모델 착용 이미지-S1L5
드레스 모델 착용 이미지-S1L6
드레스 모델 착용 이미지-S1L7
드레스 모델 착용 이미지-S1L8
드레스 모델 착용 이미지-S1L9
드레스 모델 착용 이미지-S1L10
드레스 모델 착용 이미지-S1L11
드레스 모델 착용 이미지-S1L12
드레스 모델 착용 이미지-S1L13
드레스 모델 착용 이미지-S1L14
드레스 모델 착용 이미지-S1L15
▲ EBS '디지털콘텐츠'편 <if,만약에> 촬영 현장 모습
** 참여 아티스트 명단
    소속 아티스트 김태희
                       김하윤
                       조민성
                       조가현
                       정세인
                       김주형