EBS'디지털콘텐츠'편 인터뷰 영상 촬영
  2022. 11. 08. 화요일
반팔 티셔츠 모델 착용 이미지-S1L4
반팔 티셔츠 모델 착용 이미지-S1L5
반팔 티셔츠 모델 착용 이미지-S1L6
반팔 티셔츠 모델 착용 이미지-S1L7
반팔 티셔츠 모델 착용 이미지-S1L8
반팔 티셔츠 모델 착용 이미지-S1L9
▲ EBS'디지털콘텐츠'편 인터뷰 영상 촬영 현장 모습
** 참여 아티스트 명단
    소속 아티스트 허춘 
                         이유진
                         엄은지
                         김은별
                         하미애
                          전경수