Yoon Okhui
윤옥희 
드레스 모델 착용 이미지-S3L4
드레스 모델 착용 이미지-S3L5
드레스 모델 착용 이미지-S3L6
드레스 모델 착용 이미지-S3L7
Artist Profile
Yoon Okhui
윤옥희 /
                 167cm

신체사이즈      허리 26~26 1/2 힙 36in

경력사항         2004/04~2005/05 (주)한섬 SYSTEM & MINE 피팅모델 
                    2005/05~2007/07 (주)오브제 CLUB MONACO 피팅모델 
                    2007/07~2008/02 GV2 피팅모델
                    2008/09~2011/06 (주)LG패션 TNGTW 피팅모델
                    *(주)제일모직 BEANPOLE Jeans 피팅모델 
                     (주)LG패션 hazzys sport 피팅모델 데상트코리아피팅모델
                    2009/09~2012/01
                    2012/01~2012/ 10
                    2012/02~2012/ 10
                    2015/10~2016/6 HEAD피팅모델
                    2007/07~2016 /07 (주)지오다노 지오다노 외 지오다노her,BSX,concept1 등 피팅모델 
                    2017/10~ 2018/9 블랙야크&나우
                    2017/10~2018/12 코오롱 차이나 피팅모델 ing 
                    2018/2~ 빈폴 스포츠 피팅모델 ing