Lee Yunji
이윤지
드레스 모델 착용 이미지-S1L6
드레스 모델 착용 이미지-S1L7
드레스 모델 착용 이미지-S1L4
드레스 모델 착용 이미지-S1L5
Artist Profile
Lee Yunji
이윤지 /
                 168cm

몸무게            46kg

허리               25~26mm

신발사이즈      240mm

경력사항        타오바오 쇼핑몰 피팅모델
                   오즈세컨즈 품평회 피팅모델
                   오즈세컨즈 쇼핑몰 피팅모델
                   온라인쇼핑몰 크리스제이 피팅모델
                   온라인쇼핑몰 디클립 피팅모델
                   온라인쇼핑몰 나비날다1 피팅모델
                   느낌표 청바지 피팅모델